Fluentd - 오픈소스 데이터 수집기

개요

오픈소스 로그 수집기. 플러그인 시스템으로 다양한 확장을 지원한다.

공식 문서

영어 / 일본어

plugins

플러그인

  • fluent-plugin-elasticsearch
  • fluent-plugin-forest
  • fluent-plugin-fields-parser
  • fluent-plugin-rewrite-tag-filter
  • fluent-plugin-record-reformer
  • fluent-plugin-record-modifier
  • fluent-plugin-parser

플러그인(?)

  • fluent-plugin-format

Fluentular

a Fluentd regular expression editor(Web).

비슷한 도구

  • logstash
  • flume

참조


Who am I?